Nyitóoldal
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Tanfolyamaink
Árjegyzék
Lapozgató
Ingatlanközvetítői Névjegyzék
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok
Képzések elismertsége az EU-ban
EVS 2003
EUROPASS
Név:
E-mail cím :

E-mail cím:
Jelszó:

Mire jó az Europass?

Az egységes Európa tagállamainak oktatási rendszerei különböznek egymástól: a végzettségnek és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati tudás sok esetben mást és mást takar. Az Európai Bizottság által kidolgozott Europass keretrendszer megteremti a bizonyítványok és kompetenciák átláthatóságát, ezáltal segítve a tanulmányi célú vagy munkavállalási mobilitást, vagyis azt, hogy külföldön tanulj, vagy dolgozz.
Az Oktatási Minisztérium 2004. július 14-ei döntése alapján a háttérintézményeként működő Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot jelölte ki a magyarországi Nemzeti Europass Központ feladatainak ellátására.
Elérhetőségeink:
Nemzeti Europass Központ
1134 Budapest
Váci út 37.
Tel.: +36 1 477 3150
E-mail:
info@europass.hu


Europass - Útlevél Európába

Miért is kell útlevél?

Az Európai Unió tagállamainak és az újonnan csatlakozó államoknak az oktatási és képzési rendszerei számos szempontból különböznek egymástól: a végzettségek és a hozzájuk kapcsolódó elméleti és gyakorlati tudás sok esetben mást és mást takar. Az Európai Bizottság annak érdekében, hogy elősegítse a tagállamok közötti munkavállalási és tanulmányi célú mobilitást, továbbá a képesítési rendszerek, bizonyítványok és kompetenciák átláthatóságát, 2003. decemberében kidolgozta az Europass keretrendszerre vonatkozó javaslatát, amelyről 2004. május 27-28-án az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Miniszterek Tanácsán politikai megállapodás született. Ezt követően 2004. december 15-én megszületett a keretrendszert ténylegesen definiáló európa parlamenti döntés, amely 2005. január 1-jén lépett hatályba.

Az Europass személyes és önkéntes.

Az Europass a végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató egységes keretrendszer, amelynek alapja az ún. Europass portfolió. Az Europass portfolió egy személyi dokumentumcsomag, amelyet az állampolgárok önkéntes alapon használhatnak végzettségeik és formális, továbbá informális oktatásban és képzésben szerzett kompetenciáik elismertetésére, munkavállalás esetén a munkaadók tájékoztatására Európában. Az keretrendszer létrehozásának a célja, hogy összefogja ezen dokumentumok kezelésére, népszerűsítésére és kiadására vonatkozó erőforrásokat, így nagyobb hatékonyságot és célszerűséget biztosítva a dokumentumok széleskörű elterjesztésének.

Egyenlő  esélyekkel

Az öt dokumentumból álló portfolió (Europass Önéletrajz, Nyelvi útlevél, Mobilitási Igazolvány, Bizonyítvány-kiegészítő és Oklevélmelléklet) segítségével átláthatóvá válik, hogy tulajdonosa mit tanult, milyen készségeket sajátított el, milyen eredménnyel, milyen tapasztalatai vannak és ezáltal mire képes. A képző intézmények és a munkaadók így könnyen értelmezhetik a különböző országokból származó diplomákat, bizonyítványokat és képesítéseket.


Europass Önéletrajz

Az Europass Önéletrajz az Európai Önéletrajzot felváltó dokumentum, amelynek célja a felhasználót érintő oktatásról, képzésről, munkahelyi tapasztalatokról, egyéni készségekről és képességekről, nyelvi kompetenciákról való, ezeket összefoglaló releváns tájékoztatás, információadás. Az Europass portfolió alapját képező dokumentum, az összes többi ehhez kapcsolható hozzá. A felhasználó önkéntesen tölti ki. A szabványos önéletrajzi formátumot követi, melynek elsődleges funkciója az, hogy könnyen átláthatóvá, tényszerűvé és értékelhetővé tegye a felhasználóról szóló információk megismerését mind a képzettségről, mind a személyiségről nyerhető első benyomás szempontjából. A sablon - kialakítása szerint - folyamatosan bővíthető, így lehetőséget ad arra, hogy a képzettségek, munkatapasztalatok és egyéb kompetenciák szélesítésével még részletesebb információkat szolgáltasson kitöltőjéről. Az Europass Önéletrajz mindenki számára hasznos dokumentum, hiszen kitöltéséhez képzettségbeli elvárásoknak nem kell megfelelni, viszont lényegre törően foglal össze felhasználójáról minden olyan tudnivalót, amely egy jövőbeli munkáltató szemében a kiválasztás folyamán döntő jelentőséggel bírhat
https://europass.cedefop.europa.eu/hu/home


Europass Nyelvi útlevél

Az Europass Nyelvi útlevél az Európa Tanács kezdeményezésére kifejlesztett, három részből álló Európai Nyelvtanulási napló* központi eleme, amelyet a felhasználó önállóan tölt ki. Arra szolgál, hogy minél részletesebben, sokoldalúbban dokumentálja az idők során megszerzett nyelvi kompetenciákat, köztük azokat is, amelyek nem jutnak érvényre az egyéb hivatalos dokumentumokban. Képző, és továbbképző intézmények, illetve a lehetséges munkaadók számára is megismerhetővé teszi a megszerzett ismereteket és tapasztalatokat, segíti továbbá az Európa Tanács azon kulcsfontosságú politikai célkitűzését, hogy fennmaradjon a nyelvi és kulturális változatosság, hogy erősödjön a nyelvek és a kultúrák iránti megértés. Az útlevél részét képező, közös európai léptékre épülő önértékelési táblázat biztosítja a nyelvi kompetenciák megértését és összehasonlíthatóságát. A táblázat hat egymásra épülő kategóriát foglal magába a nyelvtanulás Közös Európai Referenciakeretének szintjei alapján, melyek a következők: A1, A2 (alapszintű felhasználó); B1, B2 (önálló felhasználó); C1, C2 (mesterfokú felhasználó). E fokozatok segítik a felhasználót saját nyelvi készségeinek értékelésében, mely által reális képet kaphat nyelvtudása aktuális állapotáról. Az Europass Nyelvi útlevél az Europass Önéletrajzot kiegészítő dokumentum, amely bátorítja és segíti a felhasználót abban, hogy megtervezze, rendezze és értékelje saját tanulását, hogy ezzel egész élete során folyamatosan és sikeresen fejlessze meglévő nyelvtudását, illetve törekedjen újabb nyelvek elsajátítására.
*Európai Nyelvtanulási napló: kifejlesztésére több európai ország - köztük Magyarország - részvételével került sor. Három része van: Nyelvi útlevél, a Nyelvi életrajz és a Nyelvi dosszié. A Nyelvi életrajz a nyelvtanulás útjának összegzésére szolgál (nyelvtanulási tervek, tapasztalatok, kapcsolatok, stb.), a dosszié által pedig lehetőség nyílik a különböző hivatalos és nem hivatalos, nyelvtanulással kapcsolatos dokumentumok összegyűjtésére.
Letölthető Europass Nyelvi útlevél


Europass Oklevélmelléklet

Az Europass Oklevélmelléklet az Európa Tanács és az Unesco kezdeményezésére kifejlesztett dokumentum, amelynek célja, hogy tárgyszerű információt adva hozzájáruljon a képesítések átláthatóságához és megalapozott elismeréséhez mind a továbbtanulás, mind az adott hivatás gyakorlása szempontjából. Azért készül, hogy az eredeti képesítés, illetve oklevél mellékleteként leírja a képesítés megszerzője által folytatott és sikeresen lezárt tanulmányok jellegét, szintjét, tartalmát. Önmagában véve nincs jogi hatálya, nem helyettesítheti az eredeti oklevelet: információs értéke van. A dokumentumot a felsőoktatási intézmények állítják ki és bocsátják a hallgató rendelkezésére, térítésmentesen, az adott képesítés, oklevél megszerzésével egyidejűleg. Külföldi felhasználásra, kérelem alapján és a hallgató költségére idegen nyelvű Oklevélmelléklet is kiadható. Az Oklevélmelléklet szorosan kapcsolódik a kreditrendszerhez és az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerekhez. Ezért az Oktatási Minisztérium létrehozott egy olyan szoftvert, amely a tanulmányi nyilvántartó rendszerekből (NEPTUN, ETR stb.) importált adatok felhasználásával állítja elő a magyarországi oklevélmellékleteket. A magyarországi sablonok - az európai modellnek tartalmilag megfelelve - a hazai oktatási rendszer sajátosságait figyelembe véve kerültek kialakításra.


Europass Bizonyítvány-kiegészítő


A tagországok oktatási rendszereinek különbözősége, illetve ezek felismerése, valamint a különbségek csökkentésének lehetősége hívták életre 1998-ban az Európai Fórumot, amelynek fejlesztésében elkészült az Europass Bizonyítvány-kiegészítő. A Bizonyítvány-kiegészítő célja, hogy összegző információkat szolgáltasson a megszerzett szakképesítésről, az elsajátított szakmáról, s így valósítsa meg az Európai Fórum célkitűzéseit: a képesítések átláthatóságát a tanulás és a szakma gyakorlatban történő elsajátítása során. Mindehhez úgy járul hozzá, hogy a megszerzett szakképesítéshez, illetve bizonyítványhoz kapcsoltan leírja a képesítés megszerzője által folytatott és sikeresen lezárt tanulmányok jellegét, szintjét, tartalmát. Formáját tekintve az uniós szabványokat követő dokumentum, terjedelme nem haladhatja meg a két A/4-es lap nagyságrendjét. Tartalmát tekintve nincs jogi hatálya, a szakképzést igazoló dokumentummal együtt érvényes. A dokumentumot az országban hivatalosan bejegyzett vizsgaszervezők bocsátják a hallgató rendelkezésére,  az adott képesítés, bizonyítvány megszerzésének időpontjában. A Bizonyítvány-kiegészítőt az Európai Unió egyik hivatalos nyelvére - amely az adott országban idegen nyelvnek számít - is le kell fordítani. Fontos különbség, hogy a többi Europass dokumentummal ellentétben nem egyénre, hanem szakképesítésre vonatkozik, így nem névre szól. 


Europass Mobilitási Igazolvány

Az Europass Mobilitási Igazolvány az Európai Unió által 2000-ben bevezetett Europass Szakképzés (Europass Training) dokumentum továbbfejlesztett, kibővített változata. Ez tulajdonképpen egy különleges, három külföldi mobilitási program (külföldi szakmai gyakorlat, egyetemi csereprogram, önkéntes munka stb.) igazolására alkalmas "útlevél", amely magába foglalja azokat a tanulási és képzési periódusokat, amelyeket a kedvezményezett - meghatározott minőségi kritériumok alapján - valamelyik uniós tagállamban, vagy a három EFTA ország (Norvégia, Izland, Liechtenstein) egyikében teljesített. A dokumentum kiállítója - meghatározott menetrend szerint - a küldő (legtöbbször anyaországbeli képző intézmény) és a fogadó szervezet, akik szerződésben állapodnak meg a mobilitási programban foglaltak tartalmáról, időtartamáról, ellenőrzéséről és értékeléséről. A programban bárki részt vehet (korra és képzettségre való tekintet nélkül).

A FÜTI OMEGA Kft.
által 2023. évben szervezett
KEOR vizsgacsoportok
tervezett vizsgái:
. FOLYAMTOSAN

............
INGATLANKÖZVETÍTŐ:
• havonta

INGATLANVAGYON-
-ÉRTÉKELŐ:
• kéthavonta

TÁRSASHÁZKEZELŐ:
• kéthavonta

INGATLANKEZELŐ:
• negyedévente


Legjobb ár-érték
arány az ingatlanos
szakképzésben!
..bövebben..
Több mint harmic éve
indult a Füti Omega
Ingatlaniskolában
Magyarországon az első
ingatlanközvetítő csoport
oktatása. A tanfolyam
szabályozása azóta
többször változott
..bövebben..  
FÜTI OMEGA KIADVÁNYOZÁSI ÉS OKTATÁSI KFT.
1012 Budapest, I. kerület Kuny Domokos u. 13-15.
Tel: 375-2130, Fax: 375-2202.
Web: www.futiomega.hu